Organizacja

Organizacja zrzeszająca miłośników motoryzacji, sportów motorowych oraz promowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Cel działania:

1. ochrona zabytków motoryzacji, techniki cywilnej i wojskowej oraz dokumentacji ich dotyczącej,

2. odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów, również militarnych, w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów,

3. inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa,

4. działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacji oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej historii,

5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez popularyzowanie sportów motorowych m.in.: samochodowych, kartingowych i motocyklowych,

6. popularyzowanie turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku,

7. działalność na rzecz rozwijania wiedzy w zakresie historii miasta chojnice i regionu powiatu chojnickiego,

8. działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

9. działania na rzecz rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz w szczególności w motoryzacji,

10. działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie ratownictwa, ochrony ludności i niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,

11. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,

12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

13. wspieranie osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,

14. ochrona i promocja zdrowia,

15. działalność charytatywna,

16. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

17. działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,

19. promocja i organizacja wolontariatu.

Składki Członkowskie

Regulamin Wydawania kart członkowskich PZM

Deklaracja członkowska Automobilklubu Chojnickiego

Statut Stowarzyszenia Automobilklub Chojnicki

Facebook